alt

Thầy Nguyễn Văn Khuy (trái) giới thiệu Ban Điều Hành  nhiệm kỳ 2016-2020 trong Đêm Đại Hội IX, 28-8-2016

Hội Trưởng

Phạm Thị Kim Nguyên

Tổng Thư Ký

Nguyễn Việt Thắng

Phó Hội Trưởng I

Dương Thái Phương

Phó Hội Trưởng II

Nguyễn Khang

Thủ Quỹ

Đặng Hoàng Mai
Nguyễn Thanh Hà
 
Giáo Sư Cố Vấn

Thầy Nghiêm Xuân Thịnh, Thầy Nguyễn Văn Khuy, Thầy Nguyễn Văn Vũ, Thầy Phan Bá Sáu, Thầy Nguyễn Văn Nhuệ, Cô Dương Thị Tuấn Ngọc, Cô Võ Thị Vân 

Ban Cố Vấn

Ngô Hữu Thành, Định Văn Lê, Nguyễn Văn Triệu, Vương Thế Đức, Ngô Thị Anh Thuấn

Ghi chú: Cập nhật danh sách Ban Cố Vấn căn cứ theo thư chấp nhận sau khi BĐH email thỉnh ý quý anh chị nằm trong danh sách Cố Vấn Hội của nhiệm kỳ trước về việc tiếp tục đảm nhận vai trò Cố Vấn Hội.