Vô cùng xúc động nhận được tin
Anh Tô Hoàn Ân, CN64-67
đã rời chúng ta lúc 2 giờ chiều ngày 17 tháng 1 năm 2010 tại San Jose, California
Trước sự mất mát lớn lao nầy, chúng tôi thay mặt toàn thể cựu GS và HS sinh trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc
 Chân thành chia buồn cùng chị Tô Hoàn Ân cùng gia quyến.
Nguyện cầu hương linh anh được bình an trong Nước Chúa
  
TM. Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc 
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU