alt

Tin Buồn

Chị Hàn Ngọc Chi 
Cựu Hoc Viên NLS Bảo Lộc MS 65-68
 
Mãn phần ngày  23 tháng 04 năm 2023 tại Syracuse, New York, USA 
Hưởng Thọ 76 tuổi
 
Tin tức chi tiết về Lễ Mai Táng và thăm viếng sẽ được thông báo sau
 
Thay mặt Thầy Cô, Cựu Học Viên Trường NLS Bảo Lộc 
Chân thành gởi lời phân ưu đến gia đình Chị Chi và tang quyến 
 
Nguyện cầu hương linh Chị Hàn Ngọc Chi sớm siêu thoát nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU