alt

Tin Buồn

Ông Phan Bá Bằng
Pháp danh Quảng Phúc Thái
Bào Huynh của Thầy Phan Bá Sáu
 
Mãn phần ngày 12 tháng 02 năm 2023 tại Bệnh Viện UCI Thành Phố Orange, California 92868, USA 
Hưởng Thọ 95 tuổi
 
Linh cữu được quàn tại PEEK FUNERAL HOME, Phòng số 1
7801 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683
 
CHƯƠNG TRìNH TANG LỄ:
 
Lễ Nhập Quan, Phát Tang: Thứ Bảy ngày 11 tháng 03 năm 2023 từ 09:00 sáng đến 10:30 sáng
Thăm Viếng:Thứ Bảy ngày 11 tháng 03 năm 2023 từ 10:30 sáng đến 07:30 tối
Chủ Nhật, ngày 12 tháng 03 năm 2023 từ 09:00 sáng dén 12 giờ trưa
Lễ Động Quan: Chủ Nhật, ngày 12 tháng 03 năm 2023 lúcc 01:00 giờ trưa.
 
Thay mặt Thầy Cô, Cựu Học Viên Trường NLS Bảo Lộc 
Chân thành gởi lời phân ưu đến Thầy Cô Phan Bá Sáu và tang quyến 
 
Nguyện cầu hương linh Ông Phan Bá Bằng sớm siêu thoát nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU