alt

Tin Buồn

Anh AO VĂN THINH
Cựu Học Viên NLS Bảo Lộc, CN 71
 
Mãn phần ngày 02 tháng 7 năm 2022
Hưởng Thọ 71 tuổi
 
Tang Lễ được tổ chức tại tư gia Khu Phố 3, Phường Tân Hạnh, Thành Phố Biên Hòa
Lễ Động Quan ngày 07 tháng 07 năm 2022
 
Thay mặt Thầy Cô, Cựu Học Viên Trường NLS Bảo Lộc chân thành gởi lời phân ưu đến tang quyến 
 
Nguyện cầu hương linh Ông Ông Ao Văn Thinh sớm siêu thoát nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU