alt
 
Nhận được tin buồn
 
Batolomeo Nguyễn Đức Nhuận
Cựu Học Viên NLS Bảo Lộc (Thủy Lâm 66-69)
Đã được Chúa gọi về vào ngày 13-01-2022 tại Hố Nai, Việt Nam 
 
Hưởng Thọ 72 tuổi
 
Chương Trình Lễ An Táng:
 
 Lễ Nhập Quan lúc 16 giờ ngày 15-01-22
Cử Hành Nghi Thức Tẩn Liệm
Cha và Quý Chức BHG viếng
19:00 ngày 15-01-2022 CĐ Giáo Họ Hào Xá
Họ Hàng thân Bằng Quyến Thuộc
 
Động Quan lúc 03:30 ngày 17-01-2022
Thánh Lễ An Táng lúc 4:40 
Thánh Lễ An Táng được cử hành tại Nhà Thờ Kẻ Sặt, Hố Nai
Sau đó di chuyển Linh Cữu đến Nghĩa Trang Hào Xá
 
Nguyện cầu hương linh Anh Batolomeo Nguyễn Đức Nhuận sớm hưởng nhan Thánh Chúa 
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU