alt

Vô Cùng Thương Tiếc Báo Tin

Huỳnh Kim Huệ
Pháp Danh Dong Bao (Precious Bronze)
MS 67-70
Mãn phần ngày 7 tháng 8 năm 2021
Tại Brooklyn Park, Minnesota
 
Lễ An Táng được tổ chức ngày 11 tháng 8 năm 2021 tại  
First Memorial Chapel Brooklyn Park, Minnesota  
 
Thay mặt Thầy Cô, Cựu Học Viên Trường NLS Bảo Lộc và Nhóm Bạn 66-69 & 67-70 NLS Bảo Lộc 
Chân thành gởi lời phân ưu đến tang quyến 
 
Nguyện cầu hương linh Huỳnh Kim Huệ sớm siêu thoát nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU