QUỸ HỘI CỰU HỌC SINH NLS BẢO-LỘC

Kết Toán Quỹ Hội - Tháng 12 năm 2022

 

  THU CHI  TỒN QUỸ
Tiền quỹ NLS-BL (tính đến ngày 15-09-2022)     $4,260.00

THU:

     
       
 Tiền ủng hộ Hội $480.00    
 Cộng thu:  --------> $480.00
       -------------
Tổng Cộng:     $4,740.00
       
CHI PHÍ:      
       
Mua vòng hoa phúng điếu thầy Nhuệ

 

 $200.00
       
       

Cộng chi:

 

 -------->

$200.00

       -------------
 Tồn quỹ của Hội (tính đến 31 tháng 12-2022)     $4,540.00