QUỸ HỘI CỰU HỌC SINH NLS BẢO-LỘC

Kết Toán Quỹ Hội - Quý 1-2018

 (tháng 1, 2, 3 năm 2018)

  THU CHI  TỒN QUỸ
Tiền quỹ NLS-BL (tính đến ngày  31-12-2017)     $6,180.00

THU:

 

     
       
 Tiền ủng hộ Hội $220.00    
 Cộng thu:  --------> $220.00
       -------------
Tổng Cộng:     $6,400.00
       
CHI PHÍ:      
Quà biếu Tết Thầy Cô   $400.00  
Đám tang thầy Nguyễn Văn Hanh

 

 $100.00
Trang Nhà (update, optimize)    $250.00  

Deposit Tiệc Đại Hội X

Mua quà tặng Thầy Cô ngày Đại Hội X

Cộng chi:

 

 $200.00

     $60.00

-------->

 

 

$1,010.00

       -------------
 Tồn quỹ của Hội (tính đến ngày 31-3-2018)     $5,390.00

 

 

Kết Toán Quỹ Hội - Quý 2/2018

 (tháng 4, 5, 6 năm 2018)

  THU CHI  TỒN QUỸ
Tiền quỹ NLS-BL (tính đến ngày  31-03-2018)     $5,390.00

THU:

Tiền ủng hộ Hội hàng năm

$1,040.00    
Tiền ủng hộ ngày Đại Hội 10 $70.00    
 Tiền bán vé dự Đại Hội 10 và xổ số $6,660.00    
 Cộng thu:  --------> $7,770.00
       -------------
Tổng Cộng:     $13,160.00
       
CHI PHÍ:      
Tiệc tiền Đại Hội và Đại Hội 10   $5,716.00  
Speaker

 

 $183.00
Cooler    $50.00  

Security

                                            Cộng chi:

 

$50.00 

     

-------->

 

 

$5,999.00

       -------------
 Tồn quỹ của Hội (tính đến ngày 06-7-2018)     $7,161.00

 

 

Kết Toán Quỹ Hội - Quý 3 & 4 năm 2018

 

  THU CHI  TỒN QUỸ
Tiền quỹ NLS-BL (tính đến ngày 06-7-2018)     $7,161.00

THU:

Tiền ủng hộ Hội hàng năm

$260.00    
Tiền gây quỹ  $97.00    
 Tiền bán vé dự Tiệc Tất Niên và sổ số  $2,620.00    
 Cộng thu:  --------> $2,977.00
       -------------
Tổng Cộng:     $10,138.00
       
CHI PHÍ:      
Chi phí cho Tiệc Tất Niên    $2,503.00  
Chi phí "bandwidth" cho Trang Nhà năm 2018

 

 $240.00
Chi phí mua chi dụng cho Trang Nhà 2018   $160.00  
Chi phí mua hard drive hình ảnh cho Trang Nhà    $198.00  
Chi phí optimize, update Trang Nhà trong hai quý    $650.00  
Chi phí Tết Thầy Cô   $310.00  
Chi phí đăng báo phân ưu Kỹ Sư Bùi Bỉnh Bân    $90.00  

                                           Cộng chi:

 

  

-------->

 

$4,151.00

       -------------
 Tồn quỹ của Hội (tính đến ngày 28-02-2019)     $5,987.00

 

 

Mọi sư ủng hộ xin gởi về cho Thủ Quỹ:

Chị Đặng Hoàng Mai

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.