Ngày 23 tháng 8 năm 2022
 
Kính thưa Quý Thầy Cô,
Quý Anh Chị Cựu Học Viên NLS Bảo Lộc,
 
Thể theo yêu cầu của Ban Điều Hành đương nhiệm và căn cứ vào qui định bầu cử theo bản Nội Quy của Hội, ngày 15 tháng 5 năm 2022, Ban Tổ Chức Bầu Cử đã tiến hành các bước trong việc bầu BĐH nhiệm kỳ 2022-2026.  
 
Tiến trình bầu cử như sau: 
 
Tiếp nối thông báo "Lịch Trình và Thể Thức Bầu Ban Điều Hành Nhiệm Kỳ 2022-2026" được loan báo ngày 10-05-2022, Thông Báo Liên Danh ứng cử Ban Điều Hành Nhiệm Kỳ 2022-2026 vào ngày 17-07-2022, Ban Bầu Cử loan báo chỉ nhận được một liên danh ứng cử với thành phần nhân sự sau đây: 
 
1. Nguyễn Thanh Hà, MS-1973-1975. Hội Trưởng
2. Nguyễn Anh Dũng, MS-1971-1974. Tổng Thư Ký
3. Nguyễn Khang, MS-1971-1974. Hội Phó I
4. Nguyễn Đức Huy, TL-1972-1975. Hội Phó II
5. Đặng Hoàng Mai, MS-1972-1975. Thủ Quỹ 
 
Theo tinh thần thông báo nêu trên, Ban Bầu Cử kêu gọi, vì chỉ có một liên danh ứng cử nên thay vì bỏ phiếu bầu, chúng ta bỏ phiếu tín nhiệm. Đến hạn chót qui định, ngày 20-08-22, Ban Bầu Cử đã nhận được nhiều phiếu tín nhiệm từ Quý Thầy Cô, Quý Anh Chị Cựu Hoc Viên NLS Bảo Lộc đang sinh sống tại Mỹ, Canada, Úc Châu và Âu Châu. Qua đó, dù tính cách đương nhiên đắc cử của một liên danh duy nhất, nhưng với số phiếu nhận được đã xác định sự hoan nghinh cùng sự tín nhiệm rộng rải của đại đa số thành viên Hội đối với Ban Điều Hành mới.
 
Căn cứ theo qui định bầu cử Ban Điều Hành của Hội, Ban Tổ Chức Bầu Cử trân trọng thống báo đến:
 
— Toàn thể Hội Viên
—  Ban Cố Vấn
—  Ban Điều Hành đương nhiệm  
 
Tin vui là Liên Danh Nguyễn Thanh Hà đắc cử và sẽ là Ban Điều Hành Hội nhiệm kỳ 2022-2026. 
 
Trân Trọng
 
Lục Phan
Thay mặt Ban Tổ Chức Bầu Cử