Ngày 10 tháng 5 năm 2022

Thân gửi các anh chị, 

Chấp nhận sự yêu cầu của Ban Điều Hành đương nhiệm, chúng tôi xin nhận lãnh trách nhiệm đứng ra tổ chức bầu Ban Điều Hành Hội nhiệm kỳ 2022- 2026. 

Thể theo Điều 4, 5, 6 của Bản Qui Định Bầu Cử, chúng tôi xin thông báo lịch trình và thể thức bầu cử như sau:

1. Ứng cử và đề cử: 

Điều 4 của “Qui Định Bầu Cử” ghi: “Bất cứ hội viên chánh thức, lâu nay vẫn sinh hoạt với Hội đều có quyền ứng cử, đề cử theo thể thức LIÊN DANH.” (Hội Trưởng, Tổng Thư Ký, Hội Phó Ngoại Vụ, Hội Phó Nội vụ và Thủ Quỹ)

Thời hạn ứng cử và đề cử: 15 tháng 5, 2022 đến 15 tháng 7, 2022.

Danh sách ứng cử và đề cử xin gởi chúng tôi theo email ghi ở cuối thông báo này. Chúng tôi sẽ thông báo danh sách ứng cử viên trên trang nhà của Hội vào trễ nhất là ngày 17 tháng 7, 2022.

2. Tham dự bầu cử:

Điều 5 của “Qui Định Bầu Cử” ghi: “Bất cứ hội viên nào cũng có quyền tham dự việc bầu cử. Tuy nhiên vì hoàn cảnh đặc biệt hiện nay của Hội, tạm thời việc bầu cử dành cho anh chị cựu học viên tại ở hải ngoại mà thôi.”

Để bảo đảm việc bầu cử được công bằng, trước đây điều 5 cũng qui định việc ghi danh tham dự bầu cử trước khi bầu. Nay giản dị hóa, việc ghi danh được thực hiện cùng lúc khi bầu. Email hay điện thoại bỏ phiếu, xin nêu đầy đủ tên họ, năm, ban đã học và tên của hai người bạn học cùng lớp kèm email hay điện thoại của họ. Tuy nhiên nếu anh chị đã tham dự bầu cử Ban Điều Hành năm 2016 không cần nêu phải ghi tên hai bạn cùng lớp của mình. 

3  Thời hạn và thể thức bầu:

3.1 Thời hạn: Từ 17-7-2022 đến ngày 20-8-2022

3.2 Thể thức: Email, hay điện thoại 

      Địa chỉ email, điện thoại của Ban Tổ Chức Bầu Cử được ghi cuối thư thông báo này.

3.3 Phiếu bầu cá nhân hay nhóm: Theo tiền lệ ở những lần bầu cử trước, phiếu bầu có thể cho cá nhân hay nhóm. Danh tánh bầu nhóm sẽ được công khai để tiện việc xác minh.

      Riêng việc gọi điện thoại, nếu không gặp, xin để lại lời nhắn với những chi tiết về mình, tên, lớp, năm học và tên hai bạn học.

3.4. Phiếu bầu sẽ được công khai trừ khi được yêu cầu giữ kín. Tuy nhiên, nếu có sự yêu cầu với lý do chánh đáng, Ban Bầu Cử buộc lòng phải công khai những lá phiếu kín.

4. Công bố kết quả bầu cử:

Kết quả tạm sẽ được gởi đến đại diện các liên danh trễ nhất 25-8-2022. Kết quả chánh thức sẽ được công bố trễ nhất vào 27-7-2022.

Ban Điều Hành đắc cử sẽ được Ban Bầu Cử giới thiệu trong đêm Đại Hội Thứ XI. 

Nhân đây chúng tôi xin thông báo, anh Vương Thế Đức đã chấp nhận sự đề cử trong trách vụ Thư Ký của Ban Bầu Cử Ban Điều Hành nhiệm kỳ 2022-2026. 

Mong được sự hỗ trợ, phụ lực chuyển thông báo này đến bạn bè của mình để giúp việc bầu cử được thành công tốt đẹp.  

Thân chào,  

Phan Bá Sáu

Đại diện Ban Tổ Chức Bầu Cử

Địa chỉ liên lạc của Ban Tổ Chức Bầu Cử: 

Phone: 224-280-4629 (cell)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.