alt

 

 四 柱 

節 春 盛 茂 親 情 多 

青 雲 光 亮 在 天 河 

縱 横 四 海 男 兒 志

虧 滿 金 珠 不 切 磋

 

 

TỨ TRỤ

Tiết xuân thịnh mậu thân tình đa 
Thanh vân quang lượng tại thiên hà     
Tung hoành tứ hải nam nhi chí    
Khuy mãn kim châu bất thiết tha
 
BỐN CộT TRỤ (Nông Lâm Súc Bảo Lộc)
 
Tiết xuân thịnh mậu tình lai láng
Mây xanh sáng tỏ trời quang đãng
Tung hoành bốn bể nam nhi chí
Vàng ngọc đầy vơi cũng chẳng màng.
 
Chú thích:
Bài thơ có tên của quý Thầy:
xuân thịnh: Thầy Nghiêm Xuân Thịnh
mây xanh: Thầy Nguyễn Thanh Vân
tung hoành: Thầy Phạm Phi Hoành
vàng ngọc: Thầy Châu Kim Lang

 

 

Cùng Tác Giả / Đề Tài