Thầy ơi, bao lâu xa rồi
Thế thời thay đổi phải rời trường đi
Vần xoay cuộc sống chim di
Tình Thầy trò vẫn đượm trong não nề
 
Bây giờ Thầy đã đi, về!
Hương lòng xin thắp tung hê cuộc đời
Thầy ơi Thầy đã đi rồi!
Mong Thầy về chốn nước trời thênh thang...
 

Nhóm bạn Cỏ Xe Lòng NLS Bảo Lộc 68-73