Text Box:
 
 
Mày đã ra đi thật sự rồi
Con thuyền Bát Nhã vẫn xa xôi,
Tao đứng bên đời vô ưu để,
Tiễn đưa thằng bạn cũ về Trời.
 
Nhân thế từ nay thôi dứt duyên
Không còn lận đận với truân chuyên,
Mày về trên ấy vui niềm mới,
Bỏ lại trần gian lắm muộn phiền...
 
Tao vẫn còn đây với muộn phiền!

Nguyễn Ngọc Trang
MS 1970-1973
(Viết từ Ba Tây)