alt

Tin Buồn

Cụ Bà Trần Thị Mãi Tiếu
Pháp Danh: Nguyên Túy
Thân Mẫu anh Trương Đức Thi (TL 74)
Từ trần ngày 07 tháng 3 năm 2024 tại Việt Nam
Hưởng Thượng Thọ 97 tuổi
 
Linh Cữu được quàn tại tư gia Thành Phố Bảo Lộc, Lâm Đồng
 
CHƯƠNG TRìNH TANG LỄ:
 
Lễ Nhập Quan:
Ngày 08 tháng 3 năm 2024 Lúc 9 giờ sáng
Lễ Động Quan:
Ngày 10 tháng 3 năm 2024 Lúc 9 giờ sáng
Sau đó linh cữu được đưa đi an táng tại Nghĩa Trang Lam Sơn, P. Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc
 
Thay mặt Thầy Cô, Cựu Học Viên Trường NLS Bảo Lộc 
Chân thành gởi lời phân ưu đến anh Trương Đức Thi và Tang Quyến 
 
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà Trần Thị Mãi Tiếu sớm siêu thoát nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU