alt
 
NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN

 

Cụ Bà Trương Thị Hoàng Yến
Pháp Danh: Tâm Mỹ
Thân Mẫu của chị Nguyễn Thanh Hà (MS 73-75)
 
Vừa mãn phần ngày 24 tháng 08 năm 2023 tại Austin, Texas 
Hưởng Thượng Thọ 100 tuổi
 
Linh Cữu hiện quàn tại:
Cook Walden Capital Parks Funeral Home
14501 N Interstate Hwy 35, Pflugerville, Austin, TX 78660, United States
 
Chương Trình Lễ Tang:
 
Thứ Bảy 02 tháng 9, 2023
11 AM - 12:30 PM Lễ Tẩn Liệm
01 PM - 05:00 PM Thăm Viếng
05 PM - 07:00 PM Lễ Cầu Siêu - Qui Y- Thuyết Linh 
 
Chủ Nhật 03 tháng 9, 2023
11 AM - 04:00 PM Thăm Viếng
12 PM Lễ Cầu Siêu - Cúng Cơm
04 PM - 06:00 PM Lễ Cầu Siêu - Cúng Cơm - Tưởng Niệm - Di Quan 
 
Thay mặt Thầy Cô, Cựu Học Viên Trường NLS Bảo Lộc chân thành gởi lời phân ưu đến tang quyến
 
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà Trương Thị Hoàng Yến  sớm siêu thoát nơi Cõi Phật
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
 
Đính kèm Cáo Phó do Gia Quyến gởi đến: