alt
 
  Nhận được tin buồn
 
Bác Sỹ Trần Vĩnh Thái
Phu quân của chị Lê Thị Yến (MS 64-67)
 
Thất lộc ngày 26 tháng 8 năm 2020 tại San Jose, California
Hưởng Thọ 73 tuổi
 
Linh Cữu được quàn tại Oak Hill Memorial Park
300 Curtner Ave. San Jose, CA 95125
 
Chương trình Tang Lễ:
 
Thăm viếng: Thứ hai, 14-9-2020 từ 12:30 giờ - 16:30 giờ  
Thứ ba, 15-9-2020 từ 13:00 giờ đến 14:00 giờ
 
 
Nguyện cầu hương linh của Bác Sỹ Trần Vĩnh Thái sớm về Miền Cực Lạc 
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU