alt
 
Nhận được tin buồn 
 
 Cụ Bà Đỗ Phương Khanh
Pháp Danh: Liên Hương
Thân mẫu của anh Bùi Nguyên Tùng (CT 72-75)
 
Đã mãn phần ngày 26-08-2020 tại Westminster - California 
Hưởng Thọ 84 tuổi
 
Linh cữu quàn tại: Peek Family, phòng số 5 (ngoài trời)
7801 Bolsa Ave. Westminster, CA 92683
 
Chương trình Tang Lễ:
 
Lễ Phát Tang: lúc 13:30 giờ ngày thứ bày, 05-9-2020
Lễ Viếng: Từ 15:00 giờ đến 19:00 giờ ngày thứ bảy, 05-9-2020   
Lễ Di Quan: lúc 13:00 giờ ngày chủ nhật, 06-9-2020
Sau đó Linh Cữu sẽ được hỏa táng tại Peek Family
 
Thay mặt Thầy Cô, Cựu Học Viên Trường NLS Bảo Lộc
Chân thành gởi lời phân ưu đến tang quyến
 
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà Đỗ Phương Khanh sớm siêu thoát nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU