alt
 
Nhận Tin Buồn
 
Cụ Bà Nguyễn Thị Mắn
(Nhạc Mẫu của anh Huỳnh Thanh Quang MS 65-68)
 
Vừa mãn phần ngày 15-8-2018 tại Đồng Nai, Việt Nam 
Hưởng Thọ 86 tuổi
 
Các bạn cùng lớp và cùng khóa 68 chân thành chia buồn với anh chị
 
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà Nguyễn Thị Mắn an bình nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU