alt
 
Nhận Tin Buồn
 
Cụ Ông Phan Văn Mạnh
Pháp Danh Như Dũng
(Thân sinh của anh Phan Châu Bình NLSBL 71-74)
 
Vừa mãn phần ngày 03-8-2018 
Hưởng Thọ 90 tuổi
 
Lễ nhập quan lúc 17 giờ ngày 03-8-2018
Linh cữu được quàn tại tư gia Đường Nguyễn văn Cừ, Phường Lộc Sơn, Bảo Lộc
 
Lễ Di Quan lúc 6 giờ ngày 7 - 8 - 2018
An táng tại Nghĩa Trang Liên Tôn, Phường Lộc Sơn, Bảo Lộc
 
Nguyện cầu hương linh Cụ Ông Phan Văn Mạnh an bình nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU