alt
 
Nhận Tin Buồn Trễ 
 
Cụ Bà Nguyễn Thị Lang
Pháp danh Diệu Ngọc
Thân mẫu của anh Nguyễn Văn Văn Tài MS71
 
Thất lộc ngày 25 tháng 6 năm 2018 tại Việt Nam
Hưởng Thọ 86 tuổi
 
Tang lễ được tổ chức tại Chùa Thập Thành, 133 Ngô Đức Kế, Bình Thạnh 
 
Linh cữu được an táng vào ngày 28 tháng 6 năm 2018 tại Nghĩa Trang Đa Phước, Bình Chánh
 
Các bạn cùng Khóa đồng phân ưu cùng gia đình anh Tài 
 
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà Nguyễn Thị Lang an bình nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU