alt
 
Tin Buồn
 
Ông Lê Quang Thiện
Pháp Danh Tâm Trí
 
Sinh quán tại Huế ngày 20-5-1942
Cựu Học Viên Ban Thủy Lâm Trung Học Nông Lâm Súc Bảo Lộc 1963-1966.
Nguyên GS Trung Học Nông Lâm Súc Bảo Lộc và Nha Trang.
 
Mãn phần ngày 17 tháng 4 năm 2017
Hưởng thọ 75 tuổi
 
Lễ nhập quan lúc 20 giờ ngày 17-4-2017
Linh Cữu quàn tại tư gia số 2 Nguyễn Khuyến Thành Phố Bảo Lộc, Lâm Đồng
Điện thoại: 0633711533
 
Lễ Động quan lúc 9 giờ 30 ngày 19-4-2017
An tang tại Nghĩa trang Nam Phương, Phường Blao, Thành Phố Bảo Lộc, Lâm Đồng
 
Nguyện cầu hương linh Anh Lê Quang Thiện an bình nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU