alt
 
Tin Buồn
  
Bà Nguyễn Thị Anh
Pháp Danh: Nguyên Cảnh
 
Thân mẫu Phạm Mỹ Duyên MS 69
Nhac Mẫu của Anh Trương Trung Trực CN 68
 
Thất lộc ngày 14-3-2017 tại Việt Nam
Hưởng thọ 100 tuổi

Nghi lễ An Táng: 18-3-2017
 
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà an bình nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU