alt
 
Tin Buồn
  
Cụ Bà Maria Bùi Thị Nhàn
Thân mẫu của anh Vũ Ngọc Hòa TL 68-71
 
Vừa được Chúa gọi về ngày 8-2-2017 tại Sài Gòn
Thượng Thọ 100 tuổi
 
Chương trình tang lễ: 
 
Ngày 9 - 2 -2017 -  Nghi Thức Tẩn Liệm, Nhập Quan

Linh cữu được quàn tại số 8/9 Phạm Văn Hai, P3, Quận Tân Bình, Sài Gòn

Ngày 10 - 2 -2017 - Thánh Lễ tại gia - Gia Đình, Thân Hữu cầu nguyện
Ngày 11 - 2 -2017 - Các Hội Đoàn cầu nguyện
Ngày 12 - 2 -2017 -  Các Hội Đoàn cầu nguyện
Ngày 13 - 2 -2017 -  Nghi Thức Cầu Nguyện Tiễn Biệt, Động Quan,
Di Quan đến Thánh Đường Giáo Xứ Tân Chí Linh - Thánh Lễ An Táng 
 
Linh Cữu được hỏa táng tại Trung Tâm Bình Hưng Hòa
 
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm hưởng Nhan Thánh Chúa
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU