alt
 
Nhận được tin buồn trễ
  
Cụ Bà Nguyễn Thị Đào
Pháp Danh Diệu Xuân
Chị của Thầy Nguyễn Văn Khuy
 
Mãn phần ngày 2-10-2016 tại Houston, TX
Hưởng thọ 84 tuổi
 
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà an bình nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU