alt
 
Nhận được tin buồn
  
Cụ Bà Maria Đoàn Thị Tiên 
Thân mẫu của anh Đoàn Thế Đạt (MS 67-70)
Vừa thất lộc ngày 28 tháng 11 năm 2013 tại Denver - Calorado
Hưởng thọ 90 tuổi.
 
Chương Trình Tang Lễ:
 
Thăm viếng: Mỗi tối 4:00 chiều - 8: 00 tối,  từ Thứ Hai 2-12 đến thứ Sáu 6-12  
Lễ Phát Tang:  Thứ Năm ngày 5 tháng 12 vào lúc 10:00 sáng.
Lễ An Táng: Thứ  Bẩy ngày 7 tháng 12 vào lúc 10:00 sáng tại Nhà Thờ Giáo Xứ Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Sau lễ, linh cữu được đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa Trang MOUNT CLIVET- ARVADA.
Số điện thoại của anh Đạt: 720-273-4361
 
Xin thành kính phân ưu cùng anh chị Đoàn Thế Đạt và tang quyến
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà  sớm yên bình nơi Nước Chúa
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU