alt
Nhận được tin buồn
  
Thầy GIOAN TRẦN ĐĂNG THẢO
Cựu Giáo Sư Ban Thủy Lâm
 
Vừa thất lộc ngày 26 tháng 10 năm 2013, hưởng thọ 85 tuổi
 
Lễ Phát Tang lúc 7:00 – 8:00 pm ngày 31 tháng 10 năm 2013 tại Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
915 S. Wakefield St., Arlington, VA 22204
Cầu Nguyện và Phúng Viếng tại nhà quàn Fairfax Memorial Funeral Home 9902 Brađock Road, Fairfax, VA 22032
Lễ An Táng lúc 8:00 am ngày 02-11-2013 sau Thánh Lễ tại Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Điện thoại liên lạc: (703) 425-9702
 
Thay mặt toàn thể cựu G.S và H.S. Trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc chân thành gởi lời phân ưu đến gia đình Thầy Trần Đăng Thảo
 
Nguyện cầu hương linh Thầy yên bình trong Nước Chúa

Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU