alt
Nhận được tin buồn
  
Cụ Bà Nguyễn Kim Dung
Thân mẫu của anh Tôn Thọ Tế (CN 69)
anh Tôn Thọ Châu (CN 72)
chị Tôn Kim Yến (MS 72)
 
Vừa mãn phần ngày 16-10-2013
Hưởng thọ 95 tuổi
 
Tang lễ sẽ được tổ chức tại tư gia, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
Lễ động quan lúc 13 giờ ngày 21-10-2013, và hỏa táng tại quê nhà, Tỉnh Tây Ninh
 
Xin thành kính phân ưu cùng các anh chị  và gia quyến
 
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà Nguyễn Kim Dung yên bình nơi Cõi Miên Viễn

Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU