alt
 
Nhận được tin buồn
  
Ông Bùi Trung
Cựu học viên Nông Lâm Súc Bảo Lộc 63-66
Bào đệ của anh Bùi Tho
 
Vừa vĩnh viễn rời người thân và bạn bè vào lúc 3:40 sáng ngày 16 tháng 6 năm 2013
Hưởng thọ 64 tuổi
 
Lễ nhập liệm được tổ chức lúc 16giờ ngày 16-06-2013
Linh cữu được quàn tại Từ Đường Bùi Tộc, Phường Blao, Thành Phố Bảo Lộc 
Lễ Động Quan 6 giờ sáng ngày 18-6-2013
Lễ Hỏa Táng được cử hành sau đó tại Nghĩ Trang Du Sinh, Đà Lạt
 
Xin thành kính phân ưu cùng anh Bùi Tho và gia quyến
Nguyện cầu hương linh Anh Bùi Trung an bình nơi Cõi Miên Viễn
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU