alt
Nhận được tin buồn
  
Anh Lưu Tích Cửu (TL66-69)
 
Vừa  thất lộc ngày 9 tháng 3 năm 2013
Hưởng thọ 64 tuổi
 
Tang lễ được tổ chức tại tư gia ở Phan Rang
Lễ an táng sẽ tổ chức vào sáng ngày 11 tháng 3 năm 2013 tại Phan Rang
 
Thành kính phân ưu cùng gia đình anh Lưu Tích Cửu và thân bằng quyến thuộc  
Nguyện cầu hương hồn anh Cửu an bình nơi cõi khác
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU