alt
Nhận được tin buồn
  
Anh Lê Quang Mỹ TL69
 
Vừa mãn phần ngày 17 tháng 2 năm 2013 sau cơn trọng bệnh
Hưởng thọ 63 tuổi
 
Tang lễ tổ chức tại tư gia số 80 Nguyển Thái Học, Tây Ninh
Lễ an táng sáng ngày 20 tháng 2 năm 2013 tại quê nhà Tây Ninh
 
Thành kính phân ưu cùng gia đình anh Lê Quang Mỹ  và thân bằng quyến thuộc  
Nguyện cầu hương hồn anh Mỹ an bình nơi cõi khác
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU