QUỸ HỘI CỰU HỌC SINH NLS BẢO-LỘC

Kết Toán Quỹ Hội - Tháng 12 năm 2023

 

  THU CHI  TỒN QUỸ
Tiền quỹ NLS-BL (tính đến ngày 31-12-2022)     $4,540.00

THU:

     
       
Không có khoản thu trong năm      
     
CHI      
       
Không có khoản chi trong năm    
       
       -------------
 Tồn quỹ của Hội (tính đến 31 tháng 12-2023)     $4,540.00