QUỸ HỘI CỰU HỌC SINH NLS BẢO-LỘC

Kết Toán Quỹ Hội - Năm 2022

 

THU CHI ĐẠI HỘI Xl, NĂM 2022 THU CHI  TỒN QUỸ
       

THU:

     
       
 Tiền vé Đại Hội $6,360.00    
 Cộng thu:  --------> $6,360.00
       
       
CHI:      
Ban Nhạc Tiền Đại Hội

 

 $300.00
Ban nhạc Đêm Đại Hội   $350.00  
In ticket   $150.00  
Làm poster   $100.00  
Hoa tươi tặng thầy cô   $160.00  
Thức ăn và nước uống ngày Tiền Đại Hội   $1,171.00  
Tiệc nhà hàng đêm Đại Hội (thêm 5 phần chay và 1 phần ban nhạc)   $4,390.00  
Tổng cộng chi:   $6,621.00  
     

 

 

 

$6,621.00

      -------------
 Tồn quỹ tổ chức Đại Hội (tính đến 31 tháng 8 - 2022)     ($261.00)

 

BÁO CÁO TÀI CHÁNH NĂM 2022

 

TIẾT MỤC THU CHI  THU CHI  TỒN QUỸ
Tiền quỹ NLS-BL (tính đến ngày 31-12-2021)     $3,675.00

THU:

     
Tiền ủng hộ Hội $2,130.00   $2130.00
 (Xem chi tiết danh sách ủng hộ Hội năm 2022 trên Trang Nhà)      
     
     
---------------- 
Tổng cộng:     $5,805.00
       
CHI:      
Chi phí Trang Nhà năm 2022: Domain Name, Hosting   $180.00  
Thanh toán chi phí optimize Trang Nhà của năm 2020

 

$250.00 
Làm video Đại Hội XI   $200.00  
Làm plaque    $174.00  
Bù thâm hụt quỹ ngày Đại Hội (Xem chi tiết phần trên)   $261.00  
Mua vòng hoa phúng điếu thầy Nhuệ   $200.00  

Cộng chi:

 

 -------->

$1,265.00

       -------------
 Tồn quỹ của Hội (tính đến 31 tháng 12 - 2022)     $4,540.00