QUỸ HỘI CỰU HỌC SINH NLS BẢO-LỘC

Kết Toán Quỹ Hội - Năm 2020 và 2021

 

NĂM 2020 THU CHI  TỒN QUỸ
Tiền quỹ NLS-BL (tính đến ngày 31-12-2019)     $5069.00

THU:

     
       
 Tiền ủng hộ Hội $100.00    
 Cộng thu:  --------> $100.00
       -------------
Tổng Cộng:     $5,169.00
       
CHI:      
Chi phí "bandwidth" cho Trang Nhà năm 2020

 

 $240.00
Chi phí chi dụng cho Trang Nhà năm 2020   $160.00  
  $400.00  
 

 

 
       
       

Cộng chi:

 

 -------->

$400.00

       -------------
 Tồn quỹ của Hội (tính đến tháng 12-2020)     $4,769.00

 

NĂM 2021 THU CHI  TỒN QUỸ
Tiền quỹ NLS-BL (tính đến ngày 31-12-2020)     $4,769.00

THU:

00.00    
       
       
     
       
       
       
CHI:      
Trang Nhà (hosting & domain name cho hai năm 2020 & 2021)   $367.00  
Phí đặt tiệc cho những người đã ghi tên tham dự nhưng không đến

 

$657.00 
Phí 2 bộ áo dài đồng phục bị thất lạc do gửi từ VN sang California   $70.00  
       

Cộng chi:

 

 -------->

$1,094.00

       -------------
 Tồn quỹ của Hội (tính đến tháng 12-2021)     $3,675.00