QUỸ HỘI CỰU HỌC SINH NLS BẢO-LỘC

Kết Toán Quỹ Hội - Quý 1, 2,3,4 năm 2019

 

  THU CHI  TỒN QUỸ
Tiền quỹ NLS-BL (tính đến ngày 28-02-2019)     $5987.00

THU:

     
       
 Tiền ủng hộ Hội $625.00    
 Cộng thu:  --------> $625.00
       -------------
Tổng Cộng:     $6,612.00
       
CHI PHÍ:      
Chi phí trả cho Hosting và domain name cho Trang Nhà   $143.00  
Chi phí "bandwidth" cho Trang Nhà năm 2019

 

 $240.00
Chi phí chi dụng cho Trang Nhà năm 2019   $160.00  
Trang Nhà (update, optimize,sercurity) năm 2019   $1,000.00  

Cộng chi:

 

 -------->

$1,543.00

       -------------
 Tồn quỹ của Hội (tính đến tháng  12-2019)     $5,069.00