QUỸ HỘI CỰU HỌC SINH NLS BẢO-LỘC

Kết Toán Quỹ Hội - Quý 1/2017

 (tháng 1, 2, 3 năm 2017)

  THU CHI  TỒN QUỸ
Tiền quỹ NLS-BL (tính đến ngày  31-12-2016)     $6,701.00

THU:

Tiệc Tân Niên 2017

$4,940.00    
 Anh Nguyễn Văn Triệu ủng hộ Hội $105.00    
 Tiền ủng hộ Hội $760.00    
 Cộng thu:  --------> $5,805.00
       -------------
Tổng Cộng:     $12,506.00
       
CHI PHÍ:      
Quà biếu Tết Thầy Cô   $250.00  
Đám tang thầy Phạm Phi Hoành

 

 $150.00
Trang Nhà (thanh toán 1/2 còn lại chi phí lập trang nhà năm 2016 $400 và quà $50.00)    $450.00  

Tiệc Tân Niên

Trại Hè

Cộng chi:

 

 $4,316.00

     $150.00

-------->

 

 

$5,316.00

       -------------
 Tồn quỹ của Hội (tính đến ngày 04-4-2017)     $7,190.00
 

 

Mọi sư ủng hộ xin gởi về cho Thủ Quỹ:

Chị Đặng Hoàng Mai

Kết Toán Quỹ Hội - Quý 2, Quý 3 và Quý 4/2017

 (tháng 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12 năm 2017)

  THU CHI  TỒN QUỸ
Tiền quỹ NLS-BL (tính đến ngày  04-4-2017)     $7,190.00

THU:

Tiền ủng hộ Hội

$240.00    
       
       
 Cộng thu:  --------> $240.00
       -------------
Tổng Cộng:     $7,430.00
       
CHI PHÍ:      
Upgrade và repair Trang Nhà   $1,050.00  
Trợ giúp quỹ bão Harvey

 

 $200.00
       

 

 

                                                Cộng chi:

 

 

     

 -------->

 

 

$1,250.00

       -------------
 Tồn quỹ của Hội (tính đến ngày 31-12-2017)     $6,180.00
 

 

Mọi sư ủng hộ xin gởi về cho Thủ Quỹ:

Chị Đặng Hoàng Mai

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.