QUỸ HỘI CỰU HỌC SINH NLS BẢO-LỘC

Kết Toán Quỹ Hội - Quý 1/2016

 (tháng 1, 2, 3 năm 2016)

  THU CHI  TỒN QUỸ
Tiền quỹ NLS-BL (tính đến ngày  31-12-2015)     $6,214.00
THU:      
 Tiền ủng hộ Hội $620.00    
 Tiền Cô Ngọc ủng hộ Đại Hội 9 $100.00    
 Cộng thu:  --------> $720.00
       -------------
                                               Tổng Cộng:     $6,934.00
CHI PHÍ:      
Quà biếu Tết Thầy Cô   $206.00  
Ẩm thực ngày 03/4/1016   $57.00  
 Cộng chi:    ---------> $263.00
       -------------
 Tồn quỹ của Hội (tính đến ngày 10-4-2016)     $6,671.00
 

 

Kết Toán Quỹ Hội - Quý 2/2016

 (tháng 4, 5, 6 năm 2016)

                                            
  THU CHI TỒN QUỸ
Tiền quỹ NLSBL (tính đến ngày 10-04-2016)     $6,671.00
THU      
Tiền ủng hộ Hội $160.00    
(Lê thị Yến $60-KA, Hoàng Kim Đỉnh $40-T, Lê Quang Hải $60-T)      
Cộng thu: ----------->   $160.00
      ---------------
Tổng Cộng:     $6,831.00
CHI PHÍ      
- Mua Ghế (20)   $108.00  
- Mua Lều (10' x 20')   $61.00  
- Mua Canopy (10' x 10')   $28.00  
- Chi tiêu Trang Nhà:      
* Siteground premium (3 yrs - 2016-2018)   $250.00  
* GoDaddy domain annual fee   $14.00  
- Chi phí Trại Hè 2016   $156.00  
- Xuất quỹ cho Ban Tổ Chức Đại Hội 9   $2,000.00  
Cộng chi:   -----------> $2,617.00
      ---------------
Tồn quỹ của Hội (tính đến ngày 15-7-2016)     $4,214.00

 

Kết Toán Quỹ Hội - Quý 3/2016

 (tháng 7, 8, 9 năm 2016)

                                          
  THU CHI TỒN QUỸ
Tiền quỹ NLSBL (tính đến ngày 15-07-2016)     $4,214.00
THU      
Tiền ủng hộ Đại Hội 9 $940.00    
Cô Ngọc ủng hộ Đại Hội 9 $480.00    
Tiền áo Polo và huy hiệu NLS
Tiền dư từ Đại Hội 9
Tiền Ban Tổ Chức ĐH9 hoàn trả
 
Cộng thu:
$368.00
$330.00
$2,000.00
 

----------->

 

 

 

 

$4,118.00

      ---------------
Tổng Cộng:     $8,332.00
CHI PHÍ      
- Bandwidth + hardware Trang Nhà (June, 2015-June, 2016)   $400.00  
- Thanh toán phần còn lại "Quà Biếu Tết Thầy Cô"   $50.00  
- Maintenance + optimized Trang Nhà (June, 2015-June, 2016)   $400.00  
- Maintenance Trang Hình Ảnh   $200.00  
- Lập Trang Nhà mới (1/2 chi phí)   $400.00  
- Hosting Trang Nhà mới (Siteground)   $50.00  
- Chi phí áo Polo và huy hiệu NLS   $424.00  
Cộng chi:   -----------> $1,924.00
      ---------------
Tồn quỹ của Hội (tính đến ngày 24-9-2016)     $6,408.00

 

Ghi chú: Tiền tồn quỹ quý 3 của Hội NLSBL đã được Ban Điều Hành cũ bàn giao cho Ban Điều Hành mới nhiệm kỳ 2016-2020 vào ngày 24 tháng 9 năm 2016.

Kết Toán Quỹ Hội - Quý 4/2016

 (tháng 10, 11, 12 năm 2016)

                                          
  THU CHI TỒN QUỸ
Tiền quỹ NLSBL (được bàn giao ngày 24-09-2016)     $6,408.00
THU      
Tiền ủng hộ Đại Hội 9 $283.00    
Tiền ủng hộ quỹ Hội $160.00    
  ----------------->   $443.00
      -----------------------
Tổng Cộng:     $6,851.00
CHI PHÍ      
Mua vòng hoa phúng điếu mẹ thầy Khuy   $150.00  
    -----------> $150.00
      ---------------
Tồn quỹ của Hội (tính đến ngày 31-12-2016)     $6,701.00