Tổng Kết Quỹ Hội - 2013

 

 
THU
CHI
TỒN QUỸ
QUỸ HỘI CỰU HỌC SINH NLS BẢO-LỘC      
(Tháng 1 đên tháng 3 năm 2013)      
       
Tiền Quỹ NLS BL (tính đến tháng 10 năm 2012)
 
 
$4,580.00
THU:
 
 
 
 Tiền bán Coupon chợ (tháng 1, 2, 3)
$130.00
 
 
 Tiền ủng hộ Hội
$780.00
 
 
Cộng thu:
 --------->
 
$910.00
 
 
 
 --------------
Tổng cộng thu:
 
 
$5,490.00
CHI:
 
 
 
 Chí phí mua quà Tết Thầy Cô:
 
$550.00
 
 
 
 -------->
($550.00)
 
 
 
 --------------
Tồn Quỹ của Hội (tính đến ngày 31-3-2013)
 
 
$4,940.00
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
QUỸ HỘI CỰU HỌC SINH NLS BẢO-LỘC
 
 
 
(Tháng 4 đên tháng 9 năm 2013)
 
 
 
 
 
 
 
Tiền Quỹ NLS BL (tính đến ngày 31-3-2013)
 
 
$4,940.00
THU:
 
 
 
 Tiền bán Coupon chợ (tháng 4, 5, 6, 7, 8, 9)
$280.00
 
 
 Tiền ủng hộ Hội
$20.00
 
 
 Cộng thu:
 --------->
 
$300.00
 
 
 
 --------------
Tổng cộng thu:
 
 
$5,240.00
CHI:
 
 
 
 Khánh vàng mừng Thầy Cô Nhuệ
 
$170.00
 
Tiền bảo trì, bandwidth, hardware cho Trang Nhà 
 
$720.00
 
Tiền hosting hằng năm cho Trang Nhà
 
$121.00
 
 
 
 
 
                                 Cộng chi:
 
 --------->
($1,011.00)
 
 
 
 --------------
Tồn Quỹ:
 
 
$4,229.00
Tạm ứng tiền cho chị Cao Thị Xuân Liễu để gây quỹ Coupon chợ
 
 
($2,000.00)
 
 
 
 --------------
Tồn Quỹ của Hội (tính đến ngày 30-9-2013)
 
 
$2,229.00
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
QUỸ HỘI CỰU HỌC SINH NLS BẢO-LỘC
 
 
 
(Tháng 10, 11, 12 năm 2013)
 
 
 
 
 
 
 
Tiền Quỹ NLSBL (tính đến ngày 30-9-2013)
 
 
$2,229.00
THU:
 
 
 
Tiền bán Coupon chợ (tháng 10,11,12)
$490.00
 
 
Tiền ủng hộ Hội
$260.00
 
 
 Cộng thu:
---------->
 
$750.00
 
 
 
 --------------
Tổng cộng thu:
 
 
$2,979.00
CHI:
 
 
 
Chi phí cho Trang Nhà
 
$400.00
 
Tiền phúng điếu vòng hoa Thầy Trần Đăng Thảo
 
$150.00
 
Tiền mua bàn họp tại nhà chị Phạm Kim Nguyên
 
$100.00
 
Tiền tập dợt văn nghệ
 
$150.00
 
                                  Cộng chi:
 
---------->
($800.00)
 
 
 
---------------
Tồn quỹ của Hội (tính đến ngày 15-01-2014)
 
 
$2,179.00
(Không tính $2000.00 chị Cao Thị Xuân Liễu giữ gây quỹ coupon chợ)