Tổng Kết Quỹ Hội - 2014

 

QUỸ HỘI CỰU HỌC SINH NLS BẢO-LỘC          
(tháng  1, 2, 3 năm 2014)      
        THU        CHI   TỒN QUỸ
 Tiền quỹ NLSBL               (tính đến ngày  31-12-2013)     $2,179.00
 Tiền bán Coupon chợ       (tháng 1,2,3) $210.00    
 Tiền gây quỹ từ tiệc Tất Niên $744.00    
                                               Tổng Cộng thu:  ------------>   $954.00
CHI PHÍ:      
 Tiến mua quà biếu tết Thầy Cô   $350.00  
     ------------> ($350.00)
       ---------------
 Tồn quỹ của Hội (tính đến ngày 15-4-2014)     $2,783.00
(không bao gồm $2000.00 chị Cao T Xuân Liễu giữ gây quỹ coupon chợ)      
       
 ----------------------------------------------------------------------------      
QUỸ HỘI CỰU HỌC SINH NLS BẢO-LỘC          
(tháng  4, 5, 6 năm 2014)      
       
 Tiền quỹ NLSBL               (tính đến ngày 15-4-2014)     $2,783.00
 Tiền Ủng Hộ Hội $140.00    
   ------------>   $140.00
       ---------------
                                               Tổng Cộng thu:     $2,923.00
CHI PHÍ:      
 Tiền bảo trì, bandwidth, hardware cho Trang Nhà   $800.00  
 Tiền hosting hàng năm cho Trang Nhà ($84.0 + $45.0)   $129.00  
                                                         Tổng Cộng chi phí:    -----------> ($929.00)
       ---------------
 Tồn quỹ của Hội (tính đến ngày 15-7-2014)     $1,994.00
       
(không bao gồm $2000.00 chị Cao T Xuân Liễu giữ gây quỹ coupon chợ)      
       
 ----------------------------------------------------------------------------      
QUỸ HỘI CỰU HỌC SINH NLS BẢO-LỘC          
 (tháng  7, 8, 9 năm 2014)      
       
 Tiền Quỹ NLSBL          (tính đến ngày 15-7-2014)     $1,994.00
 Tiền bán coupon chợ    (tháng 7,8,9) $70.00    
 Tiền Ủng Hộ Hội $920.00    
 Tiền dư từ Đại Hội 8 $140.00    
 Tiền còn lại của quỹ Báo Chí $1,364.00    
                                               Tổng Cộng thu:  ------------->   $2,494.00
       ---------------
 Tồn quỹ của Hội (tính đến ngày 30-9-2014)     $4,488.00
(không bao gồm $2000.00 chị Cao T Xuân Liễu giữ gây quỹ coupon chợ)      
       
 ----------------------------------------------------------------------------      
 QUỸ HỘI CỰU HỌC SINH NLS BẢO-LỘC          
(tháng  10, 11, 12 năm 2014)      
       
 Tiền Quỹ NLSBL          (tính đến ngày 30-9-2014)     $4,488.00
 Tiền bán coupon chợ    (tháng 10,11,12) $110.00    
 Tiền Ủng Hộ Hội $100.00    
                                               Tổng Cộng thu:  ------------->   $210.00
       ---------------
 Tồn quỹ của Hội (tính đến ngày 31-12-2014)     $4,698.00
(không bao gồm $2000.00 chị Cao T Xuân Liễu giữ gây quỹ coupon chợ)