TỔNG KẾT CHI THU ĐẠI HỘI 7

           
Tiền thu vé Đại Hội     $6,510.00    
Tiền thu cho tiệc "Tiền & Hậu" Đại Hội     $800.00    
Tiền dư may Cà Vạt     $170.00    
           
Danh sách ủng hộ quỹ NLS BL          
Bằng Hiện Kim:          
Cô Dương Thị Tuấn Ngọc   $100.00      
Cô Ngô Thị Ngọc Trang   $100.00      
Chị Ngô Thị Độc Lập   $100.00      
Chị Trần Thị Sâm   $200.00      
Thầy Nguyễn Văn Khuy   $55.00      
Tiền trong thùng Ủng hộ   $165.00      
              Tiền ủng hộ quỹ NLS     --------> $720.00    
Tổng cộng:      --------> $8,200.00  
           
Bằng Hiện Vật: (không tính vào phần THU của ĐH)        
Trần Khánh Văn           - Tặng Bong Bóng $200.00        
Dương Thái Phương   - Tiền Nhà Hàng $150.00        
Anh Chị Định & Hà       - Thức ăn Hậu ĐH $70.00        
           
CHI TIÊU:          
Tiền Nhà Hàng $4,283.00        
Ban Nhạc  (Tổng dợt & đêm ĐH) $500.00        
Thức ăn  (Tiền & Hậu ĐH, Bánh, Bia) $1,186.00        
Poster   (Đại Thính Đường) $250.00        
Bảng tên $158.00        
Thiệp MờI $150.00        
Tiền Hoa $97.00        
Clean Up $120.00        
Tổng cộng chi tiêu:  --------->     $6,744.00  
Tiền dư của Đại HộI 7         ---------> $1,456.00

 

QUỸ HỘI CỰU HỌC SINH NLS BẢO-LỘC

(Tính đến Tháng 10 năm 2012)

       
Tiền Tồn Quỹ NLSBL (tính đến ngày 2/2012)   $2,692.00  
 Tiền bán Coupon chợ   $350.00  
 Tiền ủng hộ Hội   $640.00  
 Trần Khánh Văn ủng hộ (Bong Bóng đêm Tân Niên 2012)   $70.00  
 Tiền dư sau chi phí ĐạI HộI  7 $736.00    
 Tiền ủng hộ quỹ NLS BL  $720.00    
 Tiền dư của Đại HộI 7   --------> $1,456.00  
Tổng Cộng:    ---------> $5,208.00
       
CHI:      
 Vòng hoa Phúng Điếu Nguyễn Văn Tánh $130.00    
 Tiền gửi tặng Thầy Nguễn Khánh Kim $210.00    
 Bảo trì Trang Nhà $271.00    
 Tiền gửI Thiệp mờI ĐạI HộI $17.00    
                                                         Tổng Cộng chi phí:  --------->   $628.00
       -------------
  Tồn Quỹ của HộI (tính đến tháng 10 năm 2012)     $4,580.00