Hội rất cám ơn quý Thầy Cô và quý anh chị luôn tích cực ủng hộ để Hội có phương tiện chi phí cho các sinh hoạt trong những năm qua.

 

Danh Sách đóng tiền ủng hộ Hội

Số TT Niên Khoá  Tên Họ  2008 2009 2010 2011 2012
1   Thầy  Nguyễn Văn Nhuệ     $20 $20      
2 NLS 63-65 Nguyễn Văn Sang        $20 $20 $20
3 NLS 61-63  Bùi Công Tạo        $20 $20 $20
4 CN63-64  Nguyễn Đăng Hương     $20    $20 $20
5 MS63-66  Nguyễn Thành Mới  $20 $20 $20 $20 $20
6 MS63-66  Nguyễn Văn Ni        $20 $20 $20
7 MS63-66  Nguyễn Bửu Linh     $20 $20 $20 $20
8 CN63-66  Đỗ Hữu Triệu     $20 $20 $20 $20
9 CN63-66  Hồ Thành Huân           $20 $20
10 CN63-66  Phan Thị Đức           $20 $20
11 MS64-67  Lê Thị Yến  $20 $20 $20 $20 $20
12 TL64-67  Trần Quang Minh     $20 $20      
13 MS63-67  Trần Danh Dự  $20 $20 $20 $20 $20
14 CN64-67  Trịnh Minh Kế     $20       $20
15 MS64-67  Nguyễn Thanh Thủy     $20 $20 $20 $20
16 MS64-67  Châu Thị Nga  $20 $20 $20 $20 $20
17 MS64-67  Ngô Thị Độc Lập  $20    $20      
18 CN64-67  Tô Hoàn Ân  $20 $20      
19 CN67 Phạm Văn Hạnh          
20 CN68 Vương Đình Ánh          
21 CN63-68  Huỳnh Thị Hương  $20 $20 $20 $20 $20
22 TL65-68  Đặng Tấn Lung  $20 $20 $20 $20 $20
23 CN65-68  Trần Thị Sâm  $20 $20    $20   
24 CN63-68  Phạm Kim Nguyên  $20 $20 $20 $20 $20
25 CN65-68  Nguyễn T. L. Phương     $20 $20 $20 $20
26 CN65-68  Đặng Hồng Kim Thu        $20 $20 $20
27 CN65-68  Trân Kim Thạnh     $20         
28 CN65-68  Bùi Đức Thắng        $20 $20 $20
29 CN65-68  Vương Thế Đức  $20 $20 $20 $20 $20
30 CN65-68  Lê Đình Bang        $20    
31 TL65-68  Đinh Văn Lê  $20 $20 $20 $20 $20
32 TL65-68  Nguyễn Hoàng Nam              $20
33 CN65-68  Dương Thành Đạt  $20 $20         
34 TL66-69  Tôn Tường Duy  $20 $20 $20 $20 $20
35 CN65-68  Phạm Văn Hùng     $20 $20 $20 $20
36 CN66-69  Tôn Thọ Tế  $20 $20 $20     
37 CN66-69  Dương Bá Kim  $20 $10         
38 CN66-69  Hồ Hoa  $20 $20 $20 $20 $20
39 CN66-69  Phú Ngọc Quang     $20 $20      
40 CN66-69  Cao Thị Xuân Liễu  $20 $20 $20 $20 $20
41 CN66-69  Bùi Thị Đậu        $20    
42 CN66-69  Võ Thị Lộc        $20    
43 MS66-69  Lê Thị Bình     $20 $20 $20   
44 CN66-69  Lê Thị Thoại        $20    
45 CN66-69  Nguyễn Văn Hải  $20 $20         
46 CN66-69  Nguyễn Thị Kim Thu  $20 $20 $20   $20   $20
47 CN66-69  Đào Vĩnh Đức        $20   $20
48 CN66-69  Trần Hồng Yến        $20    
50 MS66-69  Trần Hồng Vân        $20    
51 TL66-69  Huỳnh Kim Thạch           $20 $20
52 CN66-69  Hoàng Kim Đỉnh          
53 TL67-69  Nguyễn Triệu Lương  $20 $20 $20 $20 $20
54 TL67-70  Hồ Công Danh  $20 $20 $20 $20 $20
55 TL67-70  Nguyễn Việt Thắng  $20 $20 $20 $20 $20
56 MS67-70  Nguyễn Thị Thường         $20 $20
57 MS70 Nguyễn Thi Đào          
58 CN67-70  Nguyễn Hưng Thái     $20 $20      
59 CN65-70  Nguyễn Ngọc Dzoanh     $20         
60 CN70 Trương Thoai Sam          
61 TL67-70  Dương Thái Phương  $20 $20 $20 $20 $20
62 TL67-70  Vũ Thế Lực     $20         
63 TL65-70  Nguyễn Gia Phương  $20 $20 $20 $20 $20
64 TL67-70  Vương Văn Khôi        $20    
65 TL66-70  Trần Quốc Hiệp     $20 $20      
66 TL66-71  Ngô Hữu Thành  $20 $20 $20 $20 $20
67 MS66-67  Nguyễn Trí     $20         
68 TL68-71  Hoàng Ngọc Chính  $20    $20 $20 $20
69 MS68-71  Thái Thị Tốt        $20 $20 $20
70 CN68-71  Nguyễn Khắc Dũng              $20
71 CN68-71  Hồ Thị Kim Trâm         $20
72 MS68-71  Nguyễn Quang Minh           $20   
73 MS68-71  Trần Châu Hoành           $20 $20
74 TL68-71  Vũ Ngọc Hòa              $20
75 CN66-72  Đặng Viễn Thông  $20 $20 $20 $20 $20
76 CN69-72  Võ Văn Nua     $20 $20 $20   
77 TL70-73  Nguyễn Văn Đạo  $20 $20 $20 $20  
78 TL70-73  Giang Văn Cảnh              $20
79 TL70-73  Nguyễn Đức Trang  $20            
80 CT70-73  Ung Siu Mằn  $20 $20 $20 $20 $20
81 CT70-73  Bùi Nguyên Tùng  $20 $20 $20 $20 $20
82 CN71-73  Trần Thị Quỳnh Hoa     $20 $20 $20 $20
83 MS 68-73 Nguyễn Hữu Trí         $20
84 TL69-74  Thạch Võ     $20 $20    $20
85 CT71-74  Trần Khánh Văn        $20 $20  
86 MS71-74  Nguyễn Văn Khang              $20
87 TL74  Đặng Đình Thông          $20
88 TL74  Lưu Thanh Hiệp          
89 TL74  Dung Nguyễn          
90 TL74  Vũ Văn Định          $20
91 TL74  Phạm Ngọc Đức          
92 TL74  Nguyễn Anh Dũng          
93 MS74  Lam Nguyễn          
94 MS74  Khang Nguyễn          
95 MS74  Nguyễn Thi Thanh Hà          $20
96 CT74  Lê Minh Triết          
97 CT74  Đỗ Trí Trung          $20
98 CT74  Nguyễn Văn Tùng        $20    
99 CN70-75  Nguyễn Thị Kim Liên  $20        
100 CT72-75  Nguyễn Thế Bảo     $20 $20 $20 $20
101 CN72-75  Nguyễn Duy Cần        $20      
102 CN72-75  Trần Công Tấn        $20      
103 TL72-75  Nguyễn Đức Huy        $20      
104 CN72  Chương B. Tang              $20
105 TL75  Huỳnh Văn Tánh        $20      
106 MS76 Trần huỳnh Mai          
107 MS76 Loan Lê          
108 NLS CT  Trần Văn Điện     $20      
109 NLS BT  Hứa Thao     $20 $20    
110 Thân Hữu  Trần Thị Kim Anh  $20 $20 $20 $20 $20
111 Thân Hữu  Trang          
112 Thân Hữu  Việt          
113 Thân Hữu  Do          
114 Thân Hữu  Nga          
115 Thân Hữu  Trần          
    Cộng thu mỗi năm $680 $1,050 $1,260 $980 $1,160