alt

Thầy Phan Bá Sáu  giới thiệu Ban Điều Hành  nhiệm kỳ 2022-2026 trong Đêm Đại Hội XI, 28-8-2022

Hội Trưởng

Nguyễn Thanh Hà

Tổng Thư Ký

Nguyễn Anh Dũng

Phó Hội Trưởng I

Nguyễn Khang

Phó Hội Trưởng II

Nguyễn Đức Huy

Thủ Quỹ

Đặng Hoàng Mai
 
Giáo Sư Cố Vấn

Thầy Nghiêm Xuân Thịnh, Thầy Nguyễn Văn Khuy, Thầy Nguyễn Văn Vũ, Thầy Phan Bá Sáu, Thầy Nguyễn Văn Nhuệ, Cô Dương Thị Tuấn Ngọc 

Ban Cố Vấn

Ngô Hữu Thành, Định Văn Lê, Nguyễn Văn Triệu, Vương Thế Đức, Ngô Thị Anh Thuấn

Ghi chú: Cập nhật danh sách Ban Cố Vấn căn cứ theo thư chấp nhận sau khi BĐH email thỉnh ý quý anh chị nằm trong danh sách Cố Vấn Hội của nhiệm kỳ trước về việc tiếp tục đảm nhận vai trò Cố Vấn Hội.

Cùng Tác Giả / Đề Tài