Thầy Nguyễn Văn Khuy mời tất cả cùng thưởng thức Chương Trình Thi Văn Tao Đàn-Đinh Hùng Thực Hiện của Đài Phát Thanh Sài Gòn