Sống là làm mộng
Chết là chuyển mộng
Cả hai là mộng.
Sống là đại mộng
Ngủ là tiểu mộng
Chết là chuyển mộng
Cả ba là mộng.
Đại, tiểu, chuyển mộng
Cùng đều là mộng
Thế còn trung mộng?
Bình thường, bình thường
Thật không bình thường!
Có thật bình thường!
Đều là vô thường.
Làm mộng, chuyển mộng
Không mộng? Mộng tan
Ta… a..a…AN
Hòa vào sắc không.
 
Mong hương hồn Cô VÕ THỊ THÚY LAN được an bình trong cõi hư vô.
 
Học trò của Cô
Tháng 8 năm 2010
Cùng Tác Giả / Đề Tài