alt
 
Mister... Ngọc Hoàng,
Một năm gặp lại.
Tân Mão vừa sang.
Quá giang... phi thoàn,
Vì dưới trần gian,
Đặc sản... Nhà Hàng,
Cá Chép... lên bàn,
Thần nghèo quá mạng,
Cá Chép sang ngang.
 
Tân Mão vừa sang,
Bao nỗi buồn mang,
Kinh tế khủng hoảng,
Bao cảnh điêu tàn,
Bao người thất nghiệp,
Công việc lộn sàng.
Bao mùa lũ dữ,
Tàn phá tan hoang.
Bao Xóm, Bao Làng,
Dân Việt cơ hàn,
Đói khổ lầm than.
Bạn bè xưa cũ,
Già bệnh sang ngang.
Lên với Ngọc Hoàng.
Để cho trần gian...
Buồn thương, khổ lụy.
Nước mắt hai hàng.
Từ nay vĩnh biệt,
Cái Cõi Trần Gian.
Đầu năm họp bạn,
Ngó nhau ngỡ ngàng.
Già trơ tóc bạc...
Dù Chàng hay Nàng.
Đời bao sóng nổi,
Nhớ chiều Thu sang.
Nỗi nhớ vô vàn,
Trường Xưa, Lớp Cũ.
Nay đã tan hoang...
Như chim lạc đàn,
Bay về họp mặt,
Mỗi Mùa Xuân sang.
      
Hy vọng Rồng Vàng,
Bay lượn trần gian,
Tài, Lộc lan tràn.
Đời vơi nổi khổ,
Kinh Tế sang trang.
Nhâm Thìn rồng lượn.
Trần gian đổi màu,
Ngọc Hoàng ơn phước,
Đời Sống Huy Hoàng.
Đã hết giờ vàng,
Hẹn với phi thoàn,
Phải về trần gian.
Hai Vợ làng chàng...
Táo Thần khổ Lụy,
Bái Bai Ngọc Hoàng.
Đợi Mùa Xuân sang


Kính báo Ngọc Hoàng Rượu Đế
 

Dương Xuân Triều