alt
 
笑 無 邊 仁 愛
 
神 甚 絶 頂
喜 笑 無 涯
 
Tiếu vô biên nhân ái
Hoa tâm hương thiên khai
Tinh thần thậm tuyệt đỉnh
Hoan hỉ tiếu vô nhai.
 
Châu Kim Lang
Cùng Tác Giả / Đề Tài