Dạ tiệc Tân Niên năm 2020 Nông Lâm Súc Bảo Lộc được tổ chức vào ngày 16 tháng 20 năm 2020.
 
 
Bấm vào nút điều khiển nghe tắt nhạc